Ken STRONG
Ken STRONG

A Step Away
47x72cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Bosun and Baxter
 50x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Cockle Bay
90x60cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Momentum at First Light
 92x100cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Hawkesbury Limelight
61x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Mosman Run
72x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Noreaster
30x50cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Pitwater Pale Day
60x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Questionable Lodgings
45x45cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Scattered Light
90x60cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Sheltered Backwater
 72x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Sherwood Dairy
72x42cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Solace at Long Flat
50x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Stranded Craft
90x60cm

Ken STRONG
Ken STRONG

 Weekend Treat
 30x50cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Runout at First Light
50x90cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Calamity of Seasons
120x90cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Early Prospect for a Change
80x67cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Morning Undertone
120x90cm

Ken STRONG
Ken STRONG

Morning Demise
50x90cm

Ken STRONG
Ken STRONG

 Sunset Turbulence
 60x92cm

Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG
Ken STRONG

A Step Away
47x72cm

Ken STRONG

Bosun and Baxter
 50x92cm

Ken STRONG

Cockle Bay
90x60cm

Ken STRONG

Momentum at First Light
 92x100cm

Ken STRONG

Hawkesbury Limelight
61x92cm

Ken STRONG

Mosman Run
72x92cm

Ken STRONG

Noreaster
30x50cm

Ken STRONG

Pitwater Pale Day
60x92cm

Ken STRONG

Questionable Lodgings
45x45cm

Ken STRONG

Scattered Light
90x60cm

Ken STRONG

Sheltered Backwater
 72x92cm

Ken STRONG

Sherwood Dairy
72x42cm

Ken STRONG

Solace at Long Flat
50x92cm

Ken STRONG

Stranded Craft
90x60cm

Ken STRONG

 Weekend Treat
 30x50cm

Ken STRONG

Runout at First Light
50x90cm

Ken STRONG

Calamity of Seasons
120x90cm

Ken STRONG

Early Prospect for a Change
80x67cm

Ken STRONG

Morning Undertone
120x90cm

Ken STRONG

Morning Demise
50x90cm

Ken STRONG

 Sunset Turbulence
 60x92cm

show thumbnails